що нового?:
Розпочинається будівництво наступної черги (Ж/Б №5) на вул.Жасминовій

Звітність

Звітність ВАТ "Галбуд"

Річний звіт за 2016 р. (24.04.2017р.)

 

Річна фінансова звітність за 2015р.

Річна фінансова звітність за 2014р.

Річна фінансова звітність за 2011р.

Річна фінансова звітність за 2010р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2010р.

 

 Найменування показників

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

71865

42552

Основні засоби

2685

3558

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

1216

1513

Сумарна дебіторська заборгованість

67964

1906

Грошові кошти та їх еквіваленти

63

63

Нерозподілений прибуток

-3719

-4194

Додатковий капітал

2781

4117

Статутний капітал

328

328

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

72475

42301

Чистий прибуток (збиток)

-324

-83

Середньорічна кількість акцій (шт.)

655000

655000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

210

399